ฐานข้อมูลครูผู้สอนภาษาไทย ๒๕๖๐

คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลข้อมูลครูผู้สอนภาษาไทย สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต๑

By roekmuang

เสริมสร้างการรู้ค่าตนในห้องเรียน

 อัตมโนทัศน์

                       อัตมโนทัศน์ คือ ความตระหนักในตนเองของบุคคลแต่ละคน   ตัวตนแต่ละคนประกอบด้วย  ๓ คำ ได้แก่

         ภาพลักษณ์แห่งตน(สิ่งที่บุคคลนั้นเป้นอยู่)

  •    ตัวตนในอุดมคติ (สิ่งที่่่บุคคลนั้นอยากเป็น)

  • ตัวตนในอุดมคติ (สิ่งที่บุคคลนั้นอยากเป็น) และ

  • การเห็นคุณค่าตนเอง (ความรู้สึกที่มีต่อความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นอยุ่กับสิ่งที่อยากเป็น)

 

Hydrangeas

By roekmuang

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์: การนิเทศผ่านICT

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์: การนิเทศผ่านICTระหว่างวันที่ 6-7มิถุนายน2556ห้องประชุม1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1
ภาพกิจกรรม

 

By roekmuang